skip to Main Content
  • prowadzenie spraw o rozwód lub separację, unieważnienie małżeństwa,
  • doradztwo i prowadzenie spraw o alimenty,
  • prowadzenie spraw o przyznanie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  • doradztwo i prowadzenie rodzinnych spraw majątkowych tj. o podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, zarządzanie majątkiem dziecka,
  • doradztwo w przedmiocie korzystnego kształtowania małżeńskiego ustroju majątkowego w tym przygotowanie i negocjacja majątkowych umów małżeńskich, intercyz,
  • doradztwo w sprawach o rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie oraz prowadzenie tychże spraw przed sądem.
Back To Top